Variantin SBM-palvelut ja nykypäivän tarpeet

Variantin SBM-palvelut ja nykypäivän tarpeet

Hyvää alkanutta vuotta kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille!
Palvelujen kehittämiseen keskittyneen vuoden jälkeen, Variantti on aloittanut uuden vuoden tuomalla SBM-palvelujen ensimmäiset osat markkinoille. Pyrimme tarjoamaan asiakkaidemme tueksi uudenlaisen, monipuolisen ja toimintaa hyödyttävän, kehittämisen ja konsultoinnin palvelukonseptin. Kokonaisuus sisältää tietoa ja keinoja, joita jokainen organisaatio ja asiantuntija tarvitsevat toiminnassaan.
Kerron alla kolmesta uudesta palvelustamme ja peilaan niitä tämän päivän työelämään:

SBM-Tietopalvelut tiedon janoon

Internet tarjoaa nykyään laajasti ja kansainvälisesti ihmisiin, organisaatioihin, liiketoimintaan, johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää sekä tutkittua että mielipidetasoista tietoa. Tietoa on tarjolla riittämiin, mutta ongelmaksi on tullut, miten erottaa laajasta tietomassasta itselleen oleellinen ja myös riittävän luotettava tieto. Tiedon etsiminen, erottelu ja valinta vaativat paljon aikaa. Nykypäivän haaste myös on, miten ehtii työn ohessa ylläpitää omaa tietotasoa ajan tasalla. Aina ei jaksa myöskään seurata oman äidinkielen rinnalla vieraskielistä vaativaa tietoa, jonka syvempi ymmärtäminen vaatii enemmän aikaa ja keskittymistä.  Lisäksi tiedon tarve eri ammateissa on laaja-alaistunut. Enää ei riitä vain kapean sektorin uuden tiedon seuranta. Verkostomaisessa toiminnassa on tarpeellista tuntea organisaatioihin liittyvää toimintaa omaa ammattialaa laajemmin.

Variantti on tarttunut tähän meitä kaikkia koskevaan tiedonhallinnan haasteeseen. SBM-Tietopalvelut on tarkoitettu kaikille henkilöille, joiden työssä on tarpeellista seurata laajasti työn tekoon, ihmisiin, organisaatioihin, liiketoiminnan kehittämiseen, johtamiseen ja toiminnan käytäntöihin liittyvää tietoa.

Tuomme kuukausittain artikkeli- ja tutkimusseurannan tietokantoihin uutta valikoitua tietoa eri näkökulmista. Artikkelitietokannan artikkelit ovat Variantin itse kustantamia suomenkielisiä tieteellisen tason julkaisuja, jotka käsittelevät ajankohtaisia aiheita. Kirjoittajat ovat sekä tieteen että muun työelämän parissa ansioituneita tohtoriksi väitelleitä tai yliopistotason jatko-opintoja suorittavia henkilöitä. Tuomme tieteellistä tietoa tiedoksi ja hyödyksi työorganisaatioiden ja yritysten tarpeisiin sovelletulla tavalla. Tutkimusseurantaan tuodaan tiedoksi valikoituja kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimuksia. Julkaisemme tutkimuksista suomenkielisen tiivistelmän, julkaisun alkuperäistiedot ja liitämme linkin alkuperäisjulkaisijan sivustolle, josta laajemman julkaisun voi halutessaan poimia tai ostaa.
Tietokantojen käyttö on tehty helpoksi. Yhdellä aikaperusteisella hankinnalla voi seurata vaivattomasti koko tietokannan tarjontaa. Puolen vuoden ja vuoden käyttöoikeuksiin ei liity latausrajoituksia, joten artikkeleita voi ladata omaan käyttöön edullisemmin kuin kappalehintaan ostettuja vastaavan tason julkaisuja.

SBM-Tietopalvelujen ajankohtaisia aiheita

Tutkimusseurannassa on jo nyt viime vuonna julkaistujen tutkimusten ajankohtaisia aiheita. Viime vuonna on käsitelty tiedealalla paljon tuttuja ja yleisesti tunnettuja, mutta vaativia aiheita. Joitain raikkaita uusia näkökulmia on avattu jo vuosia esillä oleviin aiheisiin. Tällaisia ovat mm. Sengen luoman oppivan organisaation käsitteeseen kohdistettu kritiikki, kansainvälisen tason liiketoiminnan kehittämisen haasteet ja yrityksen rooli kehitysmaiden kehittäjätoimijana kansainvälisellä tasolla. Mielenkiintoinen nouseva aihe on asiakaslähtöisesti luodun tiedon ja keskustelun rooli markkinoilla. Sosiaalinen media ja internet-yhteydet ovat mahdollistaneet kuluttajille uudenlaisen vaikuttajan rooleja markkinoilla. Lisäksi viime vuonna on tuotu ansiokkaasti uutta tietoa vanhan tueksi mm. osallistavan ryhmätoiminnan metodien hyödyistä organisaation kehittämisessä, muutoksen aikaan saamisessa ja tehokkuuden parantumisessa. Luottamuksen merkitys johtamisessa ja myös yrityksen identiteetin rooli ovat aina tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita, joita on käsitelty aktiivisesti viime vuodenkin aikana. Mielenkiintoinen kriittinen artikkeli julkaistiin vielä tieteellisen tiedon hyödyntämisen vaikeuksista asiantuntijatehtäviä tekevien henkilöiden keskuudessa.

Olemme käyneet läpi kaikkien suomalaisten yliopistojen viime vuoden väitöskirjojen tarjonnan. Tuomme tammi- ja helmikuun aikana tutkimusseurantaan tiedoksi mielenkiintoisimmat työt, jotka edustavat sopivasti erilaisia näkökulmia ja asiayhteyksiä. Viime vuonna on käsitelty paljon aineettomiin tekijöihin, kuten ihmisten johtamiseen, suhteisiin ja tunteisiin liittyviä kysymyksiä ja niiden roolia niin liiketoiminnassa kuin muissa työelämän organisaatioissa. Kritiikki nykypäivän rationaalista ihmiskuvaa painottavaa valtavirtaa kohtaan on selvästi kasvanut. Pidän kritiikkiä ajankohtaisena, sillä nyt jos koskaan tarvitaan Suomen työmarkkinoilla luovuutta, pitkäjänteisyyttä, hyvää johtamista ja rohkeita pitkälle katsovia päätöksiä. Lyhytjännitteinen toiminta on ollut vallalla jo pitkään, ja sen jäljet ovat jo osittain realisoituneet sekä yrityksissä että yhteiskunnan organisaatioissa. Tämä tulee hyvin esille uusissa tutkimuksissa.

Artikkelitietokannan artikkelien tiivistelmät ja kirjoittajatiedot ovat näkyvissä myös ilmaisessa artikkelitietokannan osiossa. Joulukuussa julkaisimme mielenkiintoisen artikkelin organisaatiopolitiikan ja strategiatyökalujen välisestä suhteesta. Muita mielenkiintoisia aiheita olivat laadullisen tutkimuksen rooli organisaatioiden muutostyössä, organisaation kulttuurin käsitteen kriittinen tarkastelu ja ulkoistamalla verkostoituneen liiketoiminnan kehityksen kriittinen tarkastelu teollisuuden kunnossapidon esimerkkitapauksen välityksellä.

Tammikuun aikana tuomme uusia aiheita mm. asiantuntijayrityksen brändin rakentamiseen ja organisaation luonteeseen liittyen. Ja lisäksi julkaisemme laajemman tarkastelun teknologian vaikutuksista työelämään ja sen kehittymiseen pidemmällä aikavälillä.
Näistä aiheista lisää: http://www.variantti.fi/fi/sbm-tietopalvelut

Hyvä Työnantaja – palvelu organisaatioiden laadun mittaamisen ja kehittämisen tueksi

Hyvä Työnantaja –kyselytutkimus on kehitetty Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa. Helppokäyttöisen kyselytyökalun avulla voidaan
•    selvittää, kuinka hyvä, kiinnostava ja motivoiva työnantaja on oman henkilöstönsä näkökulmasta
•    selvittää työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta
•    selvittää työpaikan kehittämistarpeita
•    verrata tuloksia muihin samalla sektorilla tai toimialalla toimiviin työnantajiin
•    kehittää työpaikkaa siten, että työntekijöiden työmotivaatio ja halukkuus osallistua oman työpaikan kehittämiseen kasvavat.

Työntekijöiden motivaation kasvaessa organisaatioissa, työn tuloksellisuus ja taloudellinen kilpailukyky yleensä paranevat. Oman henkilöstön antama arvio työpaikasta toimii parhaimmillaan myös erinomaisena työnantajaimagon rakentajana ja markkinointivalttina. Tulokset tukevat hyvin myös uuden henkilöstön rekrytointia.

Variantin tarjoamien osallistavien ryhmämenettelyjen rinnalla on tarpeellista tarjota myös tehokkaasti toteutettavissa olevia kyselytutkimusmenettelyjä, kuten Hyvä Työnantaja – palvelu (tai HT-palvelu), joiden avulla voidaan kerätä tietoa organisaatiossa laajalta henkilöstöjoukolta. Sekä syvälle etenevä laadullisen tutkimuksen ja ryhmämenettelyjen tuoma tieto että tilastollinen kvantitatiivinen tieto ovat tarpeellisia organisaatioiden kehittämisessä.

HT-palvelun avulla voidaan tarkastella laajasti henkilöstön näkemyksiä organisaation tilasta. Toistamalla sama kysely vuoden tai kahden päästä edellisestä, voidaan kehityksen suuntaa ja painotuksia seurata ja hyödyntää syntynyttä vertailutietoa johtamisen tukena. Laadulliset ja osallistavat ryhmämenettelyt tuovat aivan uuden ulottuvuuden muutoksen hallintaan ja nykytilan syvempään tuntemiseen.
Tuomme HT-palvelusta lisätietoa sivustollemme lähipäivinä.

HT – palvelusta lisää:  http://www.variantti.fi/fi/ht-palvelu

TaL-Visual® - ryhmämenettelyjen Häiriöanalyysi ja Prosessianalyysi lisenssikoulutukset asiantuntijoille

Tal-Visual® – menettelytavat ovat Variantti Oy:n kehittämiä organisaatioiden toiminnan nykytilaa syvällisesti kartoittavia ohjelmistotuettuja ryhmämenettelyjä. Ne perustuvat sekä eri ammattiryhmien ja toimijoiden väliseen avoimeen tiedonvaihtoon että yhteistoiminnan kehittämisen näkökulmasta organisaatiota osallistavaan, oppimista edistävään ja myös muutosvalmiutta ja ilmapiiriä parantavaan työtapaan.
Menettelytavat on kehitetty erityisesti verkostomaisen toiminnan kuvaamiseen ja analysointiin, ja ne soveltuvat sekä tutkimuksen että kehittämisen työkaluiksi. Menettelyissä laajojen kokonaisuuksien toimintaa kuvaava laadullinen tieto jäsennetään visualisointia hyödyntäen ihmisille helpommin hahmotettavaan muotoon.

Lisää aiheesta: http://www.variantti.fi/fi/tal-visual

TaL-Visual®  - menettelytapoja voivat käyttää vain sertifioidut henkilöt. Asiantuntijoille suunnatut kevään lisenssikoulutukset alkavat maaliskuussa ja päättyvät huhtikuussa. Haku koulutukseen on alkanut ja päättyy 11.2.2013.

Lisää aiheesta: http://www.variantti.fi/fi/koulutukset

Nykypäivän verkostoituneessa toiminnassa osallistavien ryhmämenettelyjen tarve on kasvanut entisestään. Nopeat johdon toimesta tehdyt muutokset, ja toiminnan hajautuminen eri yrityksiin ja maantieteellisiin yksiköihin ovat tehneet ihmisille entistä vaikeammaksi hahmottaa, minkä kokonaisuuden osana he toimivat ja miten kokonaisuus toimii tai sen pitäisi toimia.
Nykypäivän verkostoitunut toimintamalli vaatii toistuvaa nykytilan tarkastelua ja organisaation jäsenten mahdollisuutta syventyä aidoissa vuorovaikutustilanteissa yhdessä siihen kokonaisuuteen, jonka osana he toimivat. Henkilövaihdokset tuovat osaltaan tarpeen tarkastella nykytilaa useammin kuin ennen.

Oletuksiin perustuva päätöksenteko voi johtaa harhaan, ja arkielämässä yleisesti tunnetaan, että monet päätökset on tehty enemmän toiminnan käytäntöön sisältyvien oletusten kuin todellisen selvitetyn nykytilatiedon pohjalta. Pitkälle vietyihin tarkistamattomiin oletuksiin pohjautuva tilanteen tulkinta ja päätöksenteko ovat tyypillistä toimintaa meille kaikille ihmisille, ei vain organisaatioiden johdolle. Siten hetkittäin on meille kaikille tarpeellista pysähtyä tarkastelemaan työpaikkamme ja toimintamme nykytilaa omaa näkökulmaa laajemmin.

Lohjalla 9.1.2013
Taina Lehtiö
toimitusjohtaja
Variantti Oy

sharp